نیاسر تاریخ خود را مدیون چشمه آبی است که به نام چشمه تالار در میان مردم مشهور شده است.

چشمه تالار، سرچشمه آبشار معروف نیاسر هم به حساب می آید. بهره مندی این شهر از آب فراوان، آن هم در بخش های خشک و کویری کشور موهبتی بود که زندگی شهری و تاریخ و تمدن را به نیاسر آورد.

یاری نامه: (منبع) http://www.tebyan.net


Please provide full Credentials Infomation