چارتاقی نیاسر (آتشکده نیاسر) را اردشیر بابکان ساخت و خیلی ها معتقدند که این اولین معبد و آتشکده ‏اى است که سلسله ساسانى بنا کرده است.

معماری این آتشکده به خوبی یک گنبد دوره ساسانى را نشان می دهد که همانند دیگر آتشکده های این دوره، بر یک پایه مربعی شکل، سوار است. مصالح به کار رفته در این بنا سنگ و گچ است و به نظر می رسد که گنبد اصلی آتشکده، در گذشته فرو ریخته اما بعداً بازسازی شد و به شکل گنبدهای دوران اسلامی، شکل داده شده است.

یاری نامه: (منبع) http://www.tebyan.net


Please provide full Credentials Infomation