آسیاب آبی نیاسر از جمله آثار تاریخی نیاسر می باشد.

برابر پژوهش های به عمل آمده و نوع معماری به کار رفته در آسیاب آبی نیاسر، این آسیاب در دروه صفویه بنا نهاده یا بازسازی شده است. آب آسیاب آبی نیاسر از چشمه تالار تامین می شده است. آسیاب آبی نیاسر، روبروی حمام صفوی نیاسر قرار گرفته است.

گفتنی است که 32 اثر تاریخی در نیاسر در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

یاری نامه: http://www.imna.ir

 


Please provide full Credentials Infomation