برج چالقاب نیاسر،  يک پایگاه دفاعی به جا مانده از دوره قاجاريه است.

برج چالقاب نیاسر، در دو طبقه کاملا مجزا ساخته شده است که دسترسي به طبقه دوم آن بسيار سخت و مشکل مي باشد. گل خشت های به کار برده شده در نمای اين بنا به صورتی چيده شده که بسياری از آنها از داخل مسدود و تنها تعدادی از آنها براي کاربردهای ديده باني باز هستند.

یاری نامه: http://www.afarineshdaily.ir


Please provide full Credentials Infomation