کشاورزی نیاسر

نیاسری ها یا کشاورزند یا کشاورز زاده یا پدرانشان شغلی مرتبط با کشاورزی داشته اند

اما اکنون چه برسر کشاورزی نیاسر آمده است؟ چرا شغلی که ریشه برکت و صحت است به این روز افتاده است که غیر از تعدادی پیرمرد کسی به فکر کشاورزی نباشد، یا تنها به آن به چشم تفنن نگاه کند؟ مسائلی که این سالها کشاورزان نیاسر با آن دست به گریبانند چیست ؟

1) زمینهای کوچک که کشاورزی را غیر اقتصادی می کند

2) عدم توجه به مزیت نسبی کشاورزی در نیاسر یعنی توجه به کشت گیاهان کم آب و دارویی

3) عدم توجه مسئولین نیاسر به کشاورزی

تمام زیبایی نیاسر که مایه مباهات نیاسری هاست حاصل زحمت کشاورزان است. توجه به کشاورزی نیاسر بدون شک کمترین هزینه در مقایسه با سایر طرحهای انجام شده در نیاسر را دارد به شرط اینکه با برنامه و علمی باشد.

 

یاری نامه (منبع): پایگاه اطلاع رسانی رسانه تی وی  www.resanetv.com 


Please provide full Credentials Infomation